تعبیر خواب سگ و انواع سگ های مختلف

تعبیر خواب سگ

 تعبیر خواب سگ سفید پشمالو, سیاه, قهوه ای و زرد ، تعبیر حمله کردن, گاز گرفتن و فرار کردن از سگ ، تعبیر خواب غذا دادن یه سگ مریض

سگ در خواب

تعبیر دیدن گربه و سگ سیاه در خواب , خواب سگ زرد خانگی بزرگ و کوچک ، تعبیر خواب توله سگ کوچک و مریض و مرده و حمله سگ و گاز گرفتن سگ در خواب جزو خوابهای نسبتا معمول در مورد سگ هستند. در این مطلب از سایت پارسی زی امیدواریم به تمام سوالات شما پاسخ دهیم.

تعبیر دیدن سگ در خواب

از نظر ابن سیرین سگ در خواب یک دشمن پست است که نر و ماده بودنش کاملا دلیل بر زن و مرد بودن آن دشمن دارد که جوانمردانه سعی می کند به شما آسیب بزند.سگی که در خواب می بینید اگر سیاه بود عرب است یعنی خودی است و اگر سفید بود عجم است و منظور از عجم دشمن غریبه است.

منوچهر مطیعی هم معتقد است که دیدن سگ آشنا خوب است و دوست شما می باشد ولی سگ غریبه دیدن خوب نیست و شما را دچار مشکل می کند.

امام جعفر صادق ع هم خواب سگ را بر ۴ چیز تعبیر می کند که دشمن و پادشاه طمعکار و مردم خبرچین و خاله زنک و عالمان بدکار می داند.

تعبیر خواب حمله سگ و سگ گازت بگیرد

محمد بن سیرین معتقد است که اگر سگ لباست را نجس کرد بدان که از دشمنی خسته شده ای و اگر لباست را پاره کرد ضرر به تو می رساند.اگر لباس شما را به دندان بگیرد از مکروهی که به شما می رسد بر حذر باشید.

اگر سگ را دیدید که به شما پارس می کند بدانید که حرف بد می شنوید یا غیبتتان را می کنند و تعبیر اینکه سگ گازت بگیرد و خون بیاید زیان رسیدن از دشمن به شماست.

منوچهر مطیعی معتقد است که اگر سگ به شما حمله کرد خوب نیست سگ نر دشمن مرد و سگ ماده دشمن زن است.اگر سگ کوچک بود ، دشمن کوچک است و اگر سگ بزرگ بود ، دشمن قوی است.

تعبیر خواب فرار کردن از سگ و ترسیدن از سگ و سگ شکاری

ابن سیرین می گوید که اگر شما از سگ فرار کنید یعنی از دشمن دوری می کنید و اگر سگ از دست شما فرار کرد یعنی دشمن از شما فرار می کند.

ابن اشعث معنقد است که اگر سگ شکاری دیدید بدانید که دشمنی دارید که در ظاهر هم دشمنی اش را به شما نشان می دهد.اگر سگ برای شما شکار می کرد بدانید که دشمنی دارید که به شما سود می رساند و زدن و دور کردن سگ شکاری دوری کردن از دشمنی است که بتو سود می رسد.

تعبیر خواب مار سبز

تعبیر خواب مار سبز

عبیر خواب به طور کلی وجود دشمن و دشمنی و جنگ است.اگر قوی ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب انواع سگ های مختلف

تعبیر خواب سگ سیاه

سگ سیاه دشمن آشنا است و کسی است که شما را می شناسید.

تعبیر خواب سگ سفید

سگ سفید دشمنی است که غریبه است البته عده ای سگ را دوست می دانند به شرطی که فرمان شما را اطاعت کند.

تعبیر خواب سگ مرده چیست

سگ مرده در خواب تعبیرش بستگی به حال شما در خواب دارد و اگر خوشحال بودید مرگ دشمن است و اگر ناراحت بودید در خواب ، از دست دادن نزدیکان است.

تعبیر خواب توله سگ

تعبیر خواب توله سگ دشمنی است که در آینده دشمن تو می شود و به عقیده عده ای عقیده دارد توله سگ نشان جوانی و هیجانات است.

تعبیر خواب سگ مریض

سگ مریض در خواب دیدن نشان از دشمن ضعیف است.

تعبیر خواب سگ زرد

دشمن ضعیفی است که نمی تواند به شما آسیب برساند

تعبیر خواب گله سگ

مطیعی معتقد است که اگر در خواب گله سگ دیدید بدانید که دشمن شما یکی نیست و یک جمع هستند و اگر سگ آشنا بود بدانید آن جمع از نزدیکان شما هستند و اگر غریبه بودند بدانید دشمنانتان غریبه هستند.

تعبیر خواب مرده طلا بدهد

تعبیر خواب مرده طلا بدهد

دیدن مرده در خواب تمام شدن ناراحتی است و دیدن ...

ادامه مطلب

تعبیر خواب غذا دادن به سگ و یا خوردن گوشت سگ

منوچهر مطیعی معتقد است که تعبیر خواب غذا دادن به سگ خیلی خوب است و آرامش و خوشحالی است ولی اگر سگ غذا را از دست شما دزدید و رفت بدانید زیان و ضرر می بینید.

تعبیر خواب پارس کردن سگ

شنیدن صدای سگ فحش است و ناسزا ولی اگر صدای سگ را شنیدید ولی خود سگ را ندیدید بدانید که غیبت شما را می کنند.خوردن گوشت سگ هم برتری بر دشمن است ولی خوردن شیر سگ ترس و جنگ با دشمن است.

تعبیر خواب سگ شدن

ابن سیرین معتقد است خود را چون سگ دیدن در خواب ، کسب مال حرام است و ابراهیم کرمانی معتقد است که مانند سگ آب خوردن به دنیا مشغئل بودن است که در نهایت دچار بلا می شوید.

تعبیر خواب نزدیکی سگ

اگر در خواب دیدید که با سگ آمیزش می کنید بدانید که دشمن بر دارایی شما طمع کرده است ولی دیدن آمیزش دو سگ با هم خوب است و روابط مشترک خوب را نوید می دهد.

تعبیر خواب دزد گرفتن

تعبیر خواب دزد گرفتن

دیدن دزد در خواب معنی اش ترس از دست دادن داشته هایمان است ...

ادامه مطلب

نکات تکمیلی در مورد خواب سگ

  • اگر سگ به شما تکیه کرده بود ، دشمن به شما اعتماد می کند و اگر شما به سگ تکیه دادید شما به دشمن اعتماد کرده اید و ضرر می بینید.
  • آمدن سگ ماده در خانه شما نشان از ازدواج با یک زن بد دارد.
  • تعبیر خواب هدیه گرفتن و دادن سگ ، ازدواج یکی از نزدیکان شما است.
  • تعبیر خواب بازی کردن با سگ ، آشتی کردن با کسی است که مدتها با او قهر بوده اید.
  • تعبیر دیدن سگی که قلاده دارد ، دشمنی است قدرت ضربه شما را ندارد ولی اگر غفلت کنید قطعا به شما آسیب می رساند.
  • تعبیر خواب سگی که باردار است، شادی و سلامتی است.

تصویر از : medicalnewstoday


/ 0 نظر / 291 بازدید